Mặt bằng điển hình

Block A: Tầng 5-25
Block B: Tầng 6-25
icon icon icon
Register